ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ เปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรระดับปริญญาโท "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์"

และในปีการศึกษา 2567
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีแผนในการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อีก ุ6 หลักสูตร ได้แก่
ระดับปริญญาโท
1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการเป็นผู้ประกอบการ

ระดับปริญญาเอก
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการสุขภาพ