คณะวิทยาศาสตร์ มีแผนในการเปิดรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2567 
ในรูปแบบของการบูรณาการกับสถานประกอบการ (CWIE) และแบบชุดการเรียน (Module)
โดยมีแผนในการเปิดรับนักศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

          เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักเคมีที่มีองค์ความรู้และทักษะปฏิบัติการและวิจัยทางเคมีในทุกแขนง ทั้ง เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ ชีวเคมี รวมถึงเคมีประยุกต์ เช่น เคมีทางวัสดุศาสตร์ เคมีเครื่องสำอาง เคมีผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น โดยมีการทำความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาในหลักสูตร

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ

          เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นนักวิทยาศาสตร์ที่ตอบตลาดแรงงานในด้าานต่าง ๆ โดยมีชุดวิชาสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ โดยมีแผนในการเปิดแขนงวิชาทั้งในด้าน วิทยาศาสตร์โลกและพลังงาน  นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม และชีววิทยา

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

          เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตสำหรับตลาดแรงงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และดิจิทัล โดยมีแผนในการเปิดเป็นแขนงวิชาที่นำไปสู่อาชีพและการเพิ่มพูนความรู้ในทางนวัตกรรมดิจิทัล เช่น แอนนิเมชัน นวัตกรรมข้อมูล เป็นต้น