คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ในปีการศึกษา 2567 นี้
โดยเปิดให้เลือกแขนงวิชาเอก จำนวน 5 แขนงวิชาเอก ได้แก่
1. วิชาเอกคณิตศาสตร์
2. วิชาเอกชีววิทยา
3. วิชาเอกฟิสิกส์
4. วิชาเอกเคมี
5. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

โดยสามารถเลือกเรียนแบบ "เอกเดี่ยว" หรือ "เอกโท" ได้ ซึ่งสามารถเลือกเรียนวิชาโทแขนงใดก็ได้ในหลักสูตร เช่น "เอกฟิสิกส์ โทคณิตศาสตร์" เป็นต้น