ในปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา จำนวน 6 แขนงวิชา ได้แก่

    1.1 แขนงวิชาคณิตศาสตร์
    1.2 แขนงวิชาเคมี
    1.3 แขนงวิชาฟิสิกส์
    1.4 แขนงวิชาชีววิทยา
    1.5 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    1.6 แขนงวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

    ** เปิดรับสมัครทั้งรูปแบบเอกเดี่ยว และเอกโท โดยสามารถเลือกเรียนวิชาโทแขนงวิชาใดก็ได้ในหลักสูตร

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 

ระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์