ประกันคุณภาพ

KM คณะวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ ด้านการผลิตบัณฑิต พ.ศ.2565  
KM คณะวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ การวิจัย พ.ศ.2565  
KM คณะวิทยาศาสตร์ สายสนับสนุน ปี 2565  
ผลประเมินผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565  
การจัดการความรู้ (สายสนับสนุน) ประจำปีการศึกษา 2564  
การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย (สายวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2564  
การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน (สายวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2564  
ประกาศกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  
ประกาศกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565  
รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564  
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา