ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ เปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร คือ

หลักสูตรระดับปริญญาโท "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์"

----

และในปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีแผนในการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อีก 4 หลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาโท

1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

ระดับปริญญาเอก

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์