ผลงานคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

[2022-คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป] Enhancing Preservice Matematics Teachers' Technology Integrated Competency: Cooperative Initiation and Open Lesson Observation  
[2022-วิทยาศาสตร์ทั่วไป,เคมี,สาธารณสุขชุมชน] การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้บริบทชุมชนเป็นฐาน สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  
[2022-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม] Valve and Stigma Structure and Phylogeny of and Enigmatic Cymbelloid Diatom Karthickia verestigmata Glushenko, Kulikovskiy & Kociolek  
[2022-สาธารณสุขชุมชน, ชีววิทยา] The development of activity packages to promote the active aging for the elderly, the homebody group, Nam Jo Sub-District, Mae Tha District, Lampang Province  
[2022-สาธารณสุขชุมชน] ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อในผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคปอดในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าใคร้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  
[2022-วิทยาศาสตร์ทั่วไป, สาธารณสุขชุมชน] การพัฒนากระบวนการทำวิจัยของนักศึกษาครูฟิสิกส์ในรายวิชาการวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติของนักศึกษาครูฟิสิกส์  
[2022-สาธารณสุขชุมชน, ฟิสิกส์] การบริหารจัดการน้ำเสียในชุมชนแบบมีส่วนนร่วม : กรณีศึกษาเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง  
[2022-สาธารณสุขชุมชน] แนวทางการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
[2022-เคมี] Facile Synthesis Sandwich-Structured Ge/NrGO Nanocomposite as Anodes for High-Performance Lithium-Ion Batteries  
[2022-คณิตศาสตร์] An inertial parallel algotithm for a finite family of G-nonexpansive mappings applied to signal recovery  
[2022-คณิตศาสตร์] Best proximity points of generalized p-cyclic weak -contractions  
[2022-สาธารณสุขชุมชน] Cost-effectiveness of public health strategies on COVID-19 control: A systematic review  
[2022-สาธารณสุขชุมชน] ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสาธารณสุขชุมชม สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ  
[2022-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม] กระถางชีวภาพจากผักตบชวาโดยใช้แป้งมันสำปะหลังและกากมันสำปะหลังเป็นตัวประสาน  
[2022-เคมีประยุกต์] การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  
[2022-คณิตศาสตร์] The Iterative Method for Generalized Equilibrium Problems and a Finite Family of Lipschitzian Mappings in Hilbert Spaces  
[2022-คณิตศาสตร์] The Three-step Intermixed Iteration for Two Finite Families of Nonlinear Mappings in a Hilbert Space  
[2022-คณิตศาสตร์] Shrinking Inertial Extragradient Methods for Solving Split Equilibrium and Fixed Point Problems  
[2022-คณิตศาสตร์] An inertial parallel algorithm for a finite family of G-nonexpansive mappings applied to signal recovery  
[2022-ฟิสิกส์] Influence of six-step heat treatment on microstructures and mechanical propertiesof 5160 alloy steel  
[2022-สาธารณสุขชุมชน] Impact of COVID-19 Pandemic on Daily Lives, Agricultural Working Lives, and Mental Health of Farmers in Northern Thailand  
[2022-สาธารณสุขชุมชน] Evaluation of Community Potential for Community Innovation: A Case Study in Phayao Province, Thailand  
[2022-เคมีประยุกต์] Silver-nanowire/bamboo-charcoal composite percolation network on nylon sheet for improved PM2.5 capture efficiency  
[2022-เคมีประยุกต์/ชีววิทยา] Purification of Gymnema inodorum Leaf Extract and Its Antifungal Potential Against Colletotrichum gloeosporioides  
[2022-เคมี] Simple coating of zinc powder on foam tape based on a downscaling procedure for nitrate determination in vegetable samples  
[2022-เคมีประยุกต์/เคมี] The finished polyester fabric with hot NH4OH pretreatment and mixed ZnO-Zn(OH)2 nanoparticles for hydrophobic property  
[2022-เคมี] Selective triphenylphosphine oxide imprinted polymer for solid scavenger application in organic synthesis