คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 นี้

โดยเปิดให้เลือกแขนงวิชาเอก จำนวน 6 แขนงวิชาเอก ได้แก่

1. วิชาเอกคณิตศาสตร์

2. วิชาเอกชีววิทยา

3. วิชาเอกฟิสิกส์

4. วิชาเอกเคมี

5. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

6. วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

โดยสามารถเลือกเรียนแบบ "เอกเดี่ยว" หรือ "เอกโท" ได้ ซึ่งสามารถเลือกเรียนวิชาโทแขนงใดก็ได้ในหลักสูตร เช่น "เอกฟิสิกส์ โทคณิตศาสตร์" เป็นต้น