แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 45 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

LPRU News : เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ชั้น 4 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 54 คน เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ดังกล่าว เป็นการบริการวิชาการสู่โรงเรียนและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้จัดฐานการเรียนรู้จำนวน 2 ฐาน ได้แก่

ฐานกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวราบ-โมเมนตัม วิทยากรโดย ผศ.ดรถิรนันท์ สอนแก้ว อ.ดลฤดี สุขใจ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

ฐานกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การเตรียมเยื่อจากเปลือกไข่เพื่อศึกษาการออสโมซิส และการย้อมสีสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ วิทยากรโดย ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

 

*ขอบคุณข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 00:11 น.