แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 45 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา

LPRU News : เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ชั้น 1 และชั้น 4 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 114 คน เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ดังกล่าว เป็นการบริการวิชาการสู่โรงเรียนและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้จัดฐานการเรียนรู้จำนวน 2 ฐาน ได้แก่

ฐานกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การเตรียมเยื่อจากเปลือกไข่เพื่อศึกษาการออสโมซิส และการย้อมสีสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ วิทยากรโดย ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

ฐานกิจกรรมที่ 2 เรื่อง องค์ความรู้วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน วิทยากรโดย ผศ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 00:19 น.