แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 63 ครั้ง
[ทุนวิจัย] สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สวพ. มร.ลป. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

????ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2566 (ก่อนเวลา 12.00 น.

เอกสารเพิ่มเติม???? https://lpru.in/5wfS
ส่งข้อเสนอ l???? https://lpru.in/XkIA

โดยมีการกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 4 แผนงาน ได้แก่
✅ กรอบงานวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
✅ กรอบงานวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สังคมคุณธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม
✅ กรอบงานวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับสังคมผู้สูงอายุ สังคมไร้ความรุนแรงและการส่งเสริมคุณค่าความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม
✅ กรอบงานวิจัยที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 23:59 น.