แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 59 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ รร.ลำปางกัลยาณี

LPRU News : เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ณ ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนร่วมกับการใช้รถ Mobile Science โดยมี อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว พร้อมด้วยผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การเก็บตัวอย่างน้ำและการออกแบบเครื่องกรองน้ำอย่างง่าย” ประกอบด้วยการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีมาตรฐานสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งบำบัดน้ำ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์น้ำ การคำนวณค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการระดมความคิดในการออกแบบเครื่องกรองน้ำอย่างง่ายด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 90 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 00:20 น.