แชร์หน้านี้  
อ่านแล้ว 46 ครั้ง
[เปิดรับข้อเสนอโครงการ] อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) ประจำปีงบประมาณ 2567

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) ประจำปีงบประมาณ 2567

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2566

แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) เป็นแผนงานที่ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนในหลากหลายมิติ เช่น การดำรงชีพ สุขภาพ การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การสร้างอาชีพ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อศักยภาพของคนในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย
- เป็นอาจารย์ นักวิจัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- มีเทคโนโลยีหรืองานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน โดยไม่เกิดปัญหาด้านสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์
- มีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการ ทั้งในสภาวะปกติ และสภาวะเร่งด่วน

หลักเกณฑ์ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
- เป็นวิสาหกิจชุมชน / สหกรณ์ / SMEs / กลุ่มเกษตรกร / หมู่บ้าน OTOP / ผู้ประกอบการชุมชน / กลุ่มอาชีพ / อื่น ๆ
- ชุมชนมีโจทย์ความต้องการในการแก้ไขปัญหา หรือต้องการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ กระบวนการผลิต หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี
- ชุมชนมีความพร้อมในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- มีผู้เข้าร่วมโครงการ (ร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การอบรมจนถึงการใช้งานจริง) ไม่น้อยกว่า 10 คน
- นำเทคโนโลยีที่ได้รับไปใช้งานจริง

เกณฑ์ในการพิจารณาโครงการเบื้องต้น
- โจทย์ความต้องการของชุมชน
- ความพร้อมของชุมชนในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- เทคโนโลยีที่มีความเหาะสมกับชุมชน
- ความเป็นไปได้ในการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

หมายเหตุ
- โครงการ 1 โครงการ สามารถดำเนินการได้กับ 1 ชุมชน หรือมากกว่า
- 1 ชุมชน ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ (ร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การอบรมจนถึงการใช้งานจริง) ไม่น้อยกว่า 10 คน
ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม


วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 00:15 น.